Glagol jesam: potvrdne i odrične forme

Glagol jesam: potvrdne i odrične forme

Učenik za domaći zadatak ima da popuni vežbanja na samom kraju Word dokumenta, vezana za prezent glagola jesam u određenim formama koje rečenica zahteva.Lession 13.6.2019.

max mark 10

Please login to get access to submit assignment
Back to P-13 Kurs srpskog jezika A1