Јелена Момчиловић

Завршиласам ОШ „8. октобар“ уВласотинцу, и средњу стручну школу ,,Трговинско-угоститељску” у Лесковцу, смер туристички техничар. Године 2015.уписаласамФилозофскифакултет у Нишу, смерСрбистика у трајањуодчетиригодинетачнијеосамсеместра. Тренутносамтрећа година. Волонтирала сам као наставник припремне наставе ученика осмог разреда у ОШ ,,Ратко Вукићевић”.

Штосестранихјезикатиче, енглескијезикучимод првог разредaосновнешколе, а нафакултетусмогаучиличетирисеместра (у првој и другојгодини- средњиниво б2). У средњој и основнојшколидругистранијезиккојисамучилабиојефранцуски, а добрознам и шпанскијезик (вишеконверзацију).

И-мејл адреса: asasocijacija@gmail.com