P-13 Kurs srpskog jezika A1

Zanimanja/Professions

Na početku časa proveravamo domaći zadatak u vezi sa rodom imenica, pa se tako nadovezujemo na oblast koja se takođe tiče imeničkih leksema, odnosno zanimanja.

U okviru Word dokumenta (Present tense ostavljamo za naredni čas), učeniku je ponuđen kraći dijalog, koji čita i prevodi. Present tense and professions. Na osnovu dijaloga diskutujemo o pomenutim zanimanjima, kao i o načinu postavljanja pitanja i odgovora u vezi sa zanimanjem.

U ostatku dokumenta je i spisak najčešćih zanimanja, a sa učenikom razgovaramo o različitim leksemama za imenovanje imenice teacher u srpskom, s obzirom na školske nivoe i poredimo sa situacijom u španskom.

Na kraju razgovaramo o mocionim sufiksima u srpskom, vezanim za profesiju, kao i kontekstima upotrebe rodno markiranog oblika i poredimo sa situacijom u Argentini i španskom.

Rodbinski odnosi, uvod u rod imenica- Family relations, introduction to the gender of the nouns (Prev Lesson)
Back to P-13 Kurs srpskog jezika A1

No Comments

Post a Reply

Course Curriculum

  • 1 hour 15 mins
  • 1 hour 0 mins
  • 1 hour 15 mins
  • 1 hour 0 mins
  • 1 hour 15 mins
  • 1 hour 15 mins
  • 1 hour 15 mins
  • 1 hour 15 mins
  • 1 hour 0 mins
Predavač
Ana Krstić
Role : ASA Predavač
Read More