P-13 Kurs srpskog jezika A1

Rodbinski odnosi, uvod u rod imenica- Family relations, introduction to the gender of the nouns

Na samom početku sa učenikom proveravamo domaći zadatak vezan za lične zamenice i glagol jesam u potvrdnom i odričnom obliku. Potom učenika uvodimo u čas tako što sa učenikom započinjemo razgovor o porodičnim odnosima, sličnostima i razlikama u srpskom i španskom, u pogledu postojanja različitih leksema za različite rodbinske odnose. Učenika postepeno uvodimo u osnovne lekseme porodičnog odnosa na srpskom family relations 

Kroz imenice koje označavaju rodbinske odnose polako uvodimo učenika u osnovna pravila roda u srpskom jeziku, tj. trorodnog sistema, a zatim mu i zadajemo dokument sa tim pravilima i njihovim izuzecima. Gender-of-the-Nouns

Učeniku zatim zadajemo da svrsta imenice koje označavaju rodbinske odnose po rodu i da napravi njihove množinske oblike.

Postavljanje pitanja u srpskom – proširivanje i utvrđivanje znanja (Prev Lesson)
(Next Lesson) Zanimanja/Professions
Back to P-13 Kurs srpskog jezika A1

No Comments

Post a Reply

Course Curriculum

  • 1 hour 15 mins
  • 1 hour 0 mins
  • 1 hour 15 mins
  • 1 hour 0 mins
  • 1 hour 15 mins
  • 1 hour 15 mins
  • 1 hour 15 mins
  • 1 hour 15 mins
  • 1 hour 0 mins
Predavač
Ana Krstić
Role : ASA Predavač
Read More