P-13 Kurs srpskog jezika A1

Upoznavanje na srpskom – leksika i prezent

Na početku časa sa učenikom se proverava domaći zadatak od prethodnog časa (prepisivanje iz jednog u drugo pismo), a potom se učenik uvodi u nastavnu jedinicu Upoznavanje na srpskom tako što se upoređuje kako se na njegovom jeziku pozdravlja ili zahvaljuje i slično, a zatim se to predstavlja na srpskom.

Učeniku se zatim zadaje dijalog, odnosno kraći razgovor preko Word dokumenta Upoznavanje

Učenik sam  čita pozdrave i dijalog, a zatim zajedno prevodimo tekst i izvlačimo nove reči i fraze, poput: Kako se zoveš? Odakle si? Drago mi je... Preko rečenice Ja sam učenik osnovne škole, upoznajemo učenika sa principom školskog obrazovanja u Srbiji u odnosu na Argentinu.

Na kraju izdvajamo glagol zvati se da bismo pokazali konjugaciju u prezentu i posebno istakli postojanje tri nastavka u 3. licu množine (-u/-ju/-e). O prezentu samo otvaramo diskusiju, a detaljnije obrađujemo na narednom času.

Upoznavanje sa ćiriličnim pismom (Prev Lesson)
(Next Lesson) Upoznavanje na srpskom – leksika, prezent, postavljanje pitanja
Back to P-13 Kurs srpskog jezika A1

No Comments

Post a Reply

Course Curriculum

  • 1 hour 15 mins
  • 1 hour 0 mins
  • 1 hour 15 mins
  • 1 hour 0 mins
  • 1 hour 15 mins
  • 1 hour 15 mins
  • 1 hour 15 mins
  • 1 hour 15 mins
  • 1 hour 0 mins
Predavač
Ana Krstić
Role : ASA Predavač
Read More