P-13 Kurs srpskog jezika A1

Upoznavanje na srpskom – leksika, prezent, postavljanje pitanja

Na početku se podsećamo načina pozdravljanja na srpskom i sa učenikom obnavljamo tu leksiku, a zatim ponovo čitamo dijalog sa prošlog časa o upoznavanju i predstavljanju.

Ovog puta izdvajamo glagol jesam u prezentu, kao i lične zamenice u nominativu. Učeniku skrećemo pažnju da je i srpski, poput španskog, jezik u koje se mogu ispuštati subjekti, odnosno lične zamenice u njihovoj funkciji u rečenici, ali glagol je taj koji mora biti iskazan.

Zatim sa učenikom obrađujemo dva tipa postavljanja pitanja (kao u engleskom i španskom): Wh- questions, Yes/No questions, i odgovarajuću leksiku uz njih, kao i pravila za pisanje odričnih glagolskih oblika.

Upoznavanje  Word dokument sa dopunjenim delovima o novoj nastavnoj jedinici.

Na kraju učeniku zadajemo da odradi drugu lekciju iz onlajn kviza Serbian for beginners, koja se tiče upravo pozdravljanja na srpskom. https://centar.filfak.ni.ac.rs/content/sfb/

Upoznavanje na srpskom – leksika i prezent (Prev Lesson)
(Next Lesson) Razgovor – upoznavanje: osnovna leksika; negacija glagola (negativne rečenice) – utvrđivanje
Back to P-13 Kurs srpskog jezika A1

No Comments

Post a Reply

Course Curriculum

  • 1 hour 15 mins
  • 1 hour 0 mins
  • 1 hour 15 mins
  • 1 hour 0 mins
  • 1 hour 15 mins
  • 1 hour 15 mins
  • 1 hour 15 mins
  • 1 hour 15 mins
  • 1 hour 0 mins
Predavač
Ana Krstić
Role : ASA Predavač
Read More