CIP - Каталогизација у публикацији

Народна библиотека Србије, Београд


811.163.41(075.4.053.2)

ЈАЊИЋ, Марина, 1970-
Српски - језик мог завичаја [Електронски извор]. Напредни ниво, Подигни глас / Марина Јањић. - Ниш : Удружење Академска српска асоцијација, 2020 (Ниш : Удружење Академска српска асоцијација). - 1 електронски оптички диск (CD-ROM) ; 12 cm

Системски захтеви: Нису наведени. - Доступно и на: https://asasocijacija.com/edukacija/. - Насл. са насл. стране документа. - Тираж 100.

ISBN 978-86-900376-4-3

COBISS.SR-ID 283887884