Удружење је основано 27.10.2017.године у Нишу

 

*Извод из статута удружења

Услови и начин учлањивања и престанак чланства

Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење  правном одбору Удружења. Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у удружење уз  рилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности. За лице млађе од 14 година из става 1.  вог члана пријаву подноси његов законски заступник.

 

Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве. Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. За иступање малолетног члана није потребна сагласност  аконског заступника. Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог статута или нарушавања угледа Удружења. Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог Управног одбора. Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

 

Права обавезе и одговорност чланства

Члан Удружења има право да:

  • равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;
  • непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;
  • бира и буде биран у органе Удружења;
  • буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

 

Члан је дужан да:

  • активно доприноси остваривању циљева Удружења;
  • учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;
  • плаћа чланарину или буде ослобођен по одлуци скупштине удуржења.
  • обавља друге послове које му повери Управни одбор.