Удружење је основано 27.10.2016.Године у Нишу

 

а) Циљ удуржења

– Унапређивање академске заједнице, кроз едукацију грађана, а посебно деце и младих о значају активног укључивањау у све друштвене, економске, правне и политичке токове као и јавно залагање за промовисање знацаја науке и истраживања, како бисмо побољсали квалитет живота у свим сегментима.

 

б) Ради остваривања циљева удружење ће се бавити следећим

– Прикупљањем и обрадом научне и стручне литературе ради подстицања истраживачког рада.
– Сарадњом са универзитетима, школама, јавним сектором, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству ради организовања стручних скупова, саветовања, семинара и других облика едукације, као и разних врста радионица и манифестација.
– Објављивањем зборника, часописа, књига, као и других публикација о питањима која се односе на побољшање положаја академске заједнице и промоцију аналитичко истраживачког приступа.
– Праћењем и истраживањем у области културе, развијањем културног и уметничког стваралаштва и залагањем за заштиту културног наслеђа, као и њиховом промоцијом.
– Умрежавањем академске српске заједнице како у земљи тако и у иностранству ради очувања српског индентитета.
– Побољшањем привредног окружења ради спречавања одлива мозгова и развијања предузетничких способности младих.
– Залагањем за активирање и повезивање младих у циљу унапређења њиховог глобалног статуса, могућности утицаја на стратешки важне глобалне одлуке.
– Ангажовањем на стварању одговорних младих грађана и грађанки, који су свесни својих вредности, права и обавеза и који су спремни да надограђују своје образовање, побољшавају своје способности и у том процесу несебично помажу другим особама како би подстакли бољи развој социјалне политике и социјалног рада у акдемској заједници.
– Популаризацијом и унапређењем волонтерског активизма.

 

О учлањивању

Услови и начин учлањивања и престанак чланства

 

Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и статут и поднесе пријаву за учлањење правном одбору Удружења, малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у Удружење уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности. За лице млађе од 14 година из става 1. овог члана пријаву подноси његов законски заступник.

 

Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве. Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступника. Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог статута или нарушавања угледа Удружења. Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог Управног одбора. Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

Права обавезе и одговорност чланства

 

Члан Удружења има право да:

1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;
2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;
3) бира и буде биран у органе Удружења;
4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

Члан је дужан да:

1) активно доприноси остваривању циљева Удружења;
2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;
3) плаћа чланарину;
4) обавља друге послове које му повери Управни одбор.

Потписани протоколи са:

1.Филозофским Факултетом

2.Удружењем седмица