Udruženje je osnovano 27.10.2016.Godine u Nišu

 

a) Cilj udurženja

– Unapređivanje akademske zajednice, kroz edukaciju građana, a posebno dece i mladih o značaju aktivnog uključivanjau u sve društvene, ekonomske, pravne i političke tokove kao i javno zalaganje za promovisanje znacaja nauke i istraživanja, kako bismo poboljsali kvalitet života u svim segmentima.

 

b) Radi ostvarivanja ciljeva udruženje će se baviti sledećim

– Prikupljanjem i obradom naučne i stručne literature radi podsticanja istraživačkog rada.
– Saradnjom sa univerzitetima, školama, javnim sektorom, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu radi organizovanja stručnih skupova, savetovanja, seminara i drugih oblika edukacije, kao i raznih vrsta radionica i manifestacija.
– Objavljivanjem zbornika, časopisa, knjiga, kao i drugih publikacija o pitanjima koja se odnose na poboljšanje položaja akademske zajednice i promociju analitičko istraživačkog pristupa.
– Praćenjem i istraživanjem u oblasti kulture, razvijanjem kulturnog i umetničkog stvaralaštva i zalaganjem za zaštitu kulturnog nasleđa, kao i njihovom promocijom.
– Umrežavanjem akademske srpske zajednice kako u zemlji tako i u inostranstvu radi očuvanja srpskog indentiteta.
– Poboljšanjem privrednog okruženja radi sprečavanja odliva mozgova i razvijanja preduzetničkih sposobnosti mladih.
– Zalaganjem za aktiviranje i povezivanje mladih u cilju unapređenja njihovog globalnog statusa, mogućnosti uticaja na strateški važne globalne odluke.
– Angažovanjem na stvaranju odgovornih mladih građana i građanki, koji su svesni svojih vrednosti, prava i obaveza i koji su spremni da nadograđuju svoje obrazovanje, poboljšavaju svoje sposobnosti i u tom procesu nesebično pomažu drugim osobama kako bi podstakli bolji razvoj socijalne politike i socijalnog rada u akdemskoj zajednici.
– Popularizacijom i unapređenjem volonterskog aktivizma.

 

O učlanjivanju

Uslovi i način učlanjivanja i prestanak članstva

 

Član Udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i statut i podnese prijavu za učlanjenje pravnom odboru Udruženja, maloletno lice sa navršenih 14 godina života može se učlaniti u Udruženje uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti. Za lice mlađe od 14 godina iz stava 1. ovog člana prijavu podnosi njegov zakonski zastupnik.

 

Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave. Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju. Za istupanje maloletnog člana nije potrebna saglasnost zakonskog zastupnika. Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog statuta ili narušavanja ugleda Udruženja. Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Upravnog odbora. Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

Prava obaveze i odgovornost članstva

 

Član Udruženja ima pravo da:

1) ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
2) neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
3) bira i bude biran u organe Udruženja;
4) bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član je dužan da:

1) aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
2) učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;
3) plaća članarinu;
4) obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

Potpisani protokoli sa:

1.Filozofskim Fakultetom

2.Udruženjem sedmica